Imlek
00 / 00
|

Pravila nagradnog konkursa "Razbudi se"

Datum objave: 09.07.2021.

Na osnovu člana 232. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020), AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, PADINSKA SKELA, sa sedištem na adresi Industrijsko naselje bb, 11213, Padinska Skela, Beograd, PIB:100001636, matični broj: 07042701 (u daljem tekstu "Organizator"), usvaja
PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
„#RAZBUDISE“

1. OPŠTE ODREDBE

1.1 Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „#RAZBUDISE“ (u daljem tekstu: "Nagradni konkurs").

1.2 Nagradni konkurs počinje 09.07.2021. godine u 17:00 časova i završava se 23.07.2021. godine u 20:00 časova.

1.3 Nagradni konkurs se organizuje radi promocije proizvoda Organizatora i to mlečnog napitka sa pravom kafom, robne marke Jungle Energy coffee.

2. MESTO I NAČIN ORGANIZOVANJA NAGRADNOG KONKURSA

2.1 Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi putem Instagram stranice Organizatora – flert_caffelatte i Facebook stranice Organizatora flert.kafica, na teritoriji Republike Srbije, izuzev AP Kosova i Metohije.

3. OPIS NAGRADNOG KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA 

3.1. Pravo učešća na Nagradnom konkursu imaju fizička lica koja su navršila 18 godina, koja su državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji, izuzev lica sa prebivalištem na teritoriji AP Kosova i Metohije, koja u periodu trajanja Nagradnog konkursa postupe na način opisan u tački 3.4 ovih Pravila.   

3.2 Pravo učešća na Nagradnom konkursu nemaju zaposlena lica kod Organizatora, ili bilo kog drugog pravnog lica koje učestvuje u organizovanju i sprovođenju Nagradnog konkursa odnosno bilo koje lice koje odlučuje o dodeljivanju nagrada, kao i članovi uže porodice ovih lica (supružnici, vanbračni partneri, deca, roditelji i druga lica koja sa njima žive na istoj adresi).

3.3. Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši proveru gore navedenih uslova.

3.4 Da bi lice učestvovalo na Nagradnom konkursu potrebno je da podnese svoju prijavu putem Instagram ili Facebook naloga, tako što će u periodu trajanja Nagradnog konkursa:
1. zapratiti Instagram stranicu Organizatora – flert_caffelatte ili Facebook stranicu Organizatora - flert.kafica;
2. napisati u komentaru objavljenog posta za Nagradni konkurs na Instagram stranici - flert_caffelatte ili Facebook stranici flert.kafica, na koji način se razbuđuje ujutru.

3.5 Postupanjem na gore opisani način smatraće se da je lice podnelo prijavu na Nagradni konkurs. Učesnici svoje prijave mogu podneti svakog dana u periodu trajanja Nagradnog konkursa, putem Instagram i/ili Facebook stranice Organizatora.

3.6 Učesnik koji postupi na opisan način i koji se uredno prijavi na Nagradni konkurs, svojom radnjom neopozivo prihvata ova Pravila Nagradnog konkursa. 

3.7 Regularnom prijavom smatra se isključivo prijava poslata na način predviđen ovim Pravilima. Postupanje na način koji nije predviđen ovim Pravilima odnosno suprotno ovim Pravilima, te neispunjenje bilo kog uslova za učešće u Nagradnom konkursu će dovesti do diskvalifikacije učesnika.

3.8 Učesnik može objaviti samo delo čiji je nosilac/autor, i za čiju objavu poseduje sve potrebne saglasnosti/odobrenja/pristanke odnosno kojim se ne ugrožavaju i/ili ne krše prava trećih lica i/ili uslovi koršćenja usluga informacionog društva i Instagram i Facebook platforme kao i važeći propisi Republike Srbije.

4. ODLUČIVANJE O DODELI NAGRADA 

4.1  Tokom trajanja Nagradnog konkursa o dobitnicima nagrada će se odlučivati na osnovu iskazane kreativnosti učesnika (kriterijum).

4.2 O dodeljivanju nagrada na Nagradnom konkursu odlučivaće žiri određen od strane Organizatora koji se sastoji od pet članova.

4.3 Žiri će odlučiti o dodeljivanju 35 (tridesetipet) nagrada nedeljno odnosno ukupno 70 (sedamdeset) nagrada tokom trajanja Nagradnog konkursa. 

4.4 Sve prijave podnete putem Instagram i Facebook stranice Organizatora, na način opisan ovim Pravilima, u toku jedne nedelje trajanja Nagradnog konkursa, biće vrednovane i razmatrane od strane žirija prilikom donošenja odluke. Žiri će na nedeljnom nivou izvršiti rangiranje učesnika za prethodnu nedelju i sačiniti listu (rang lista), prema iskazanoj kreativnosti učesnika. 

4.5 Prvih tridesetipet (35) učesnika sa rang liste, čiji su komentari ocenjeni kao najkreativniji u toku jedne nedelje, stiču pravo na po jednu nagradu – Paket Jungle energy coffee proizvoda  (jedan učesnik - jedna nagrada).


5. NAGRADE I NAGRADNI FOND

5.1 Tokom trajanja Nagradnog konkursa, odlučivaće se o dodeli ukupno 70 (sedamdeset) nagrada i to:

70 x Jungle energy coffee paketa proizvoda

5.2 Nagrade ne mogu biti zamenjene za drugu nagradu ili novčanu protivvrednost. 

5.3 Nagrade nije moguće preneti na treću osobu. 

5.4 Nagrade se dodeljuju u viđenom stanju.

5.5 Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim Pravilima.

6. INFORMISANJE UČESNIKA 

6.1 Učesnici na Nagradnom konkursu će o ovim Pravilima biti obavešteni putem Internet stranice Organizatora - https://www.imlek.rs/. 

7. OBAVEŠTENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

7.1 Učesnici će biti obavešteni o odluci žirija putem Instagram stranice Organizatora flert_caffelatte, kao i Facebook stranice flert.kafica, u komentaru ispod objave Nagradnog konkursa, u roku od (1) jednog dana po proteku nedelje za koju se vrši rangiranje učesnika na Nagradnom konkursu. 

7.2 Označavanjem (,,tag’’) ili imenovanjem (,,mention’’) korisničkih imena dobitnika, u komentaru na objavu Nagradnog konkursa, smatraće se da su učesnici obavešteni o rezultatima Nagradnog konkursa i odluci žirija. 

7.3 Učesnici, koji su označeni/imenovani kao dobitnici, dužni su da u roku od 5 (pet) dana od dana objave odluke žirija, dostave Organizatoru svoje podatke direktnom porukom (,,direct message’’-,,DM’’) na Instagram nalog  flert_caffelatte ili u inbox Organizatora na Facebook nalog flert.kafica, radi isporuke nagrada, i to sledeće podatke:

ime i prezime 
kontakt telefon
adresa i mesto stanovanja 

7.4 Ukoliko se učesnik ne odazove u propisanom roku i/ili ne dostavi sve, potpune i tačne podatke, kao i ako ne ispunjava uslove iz ovih Pravila, nagrada će biti dodeljena drugom učesniku koji bude odabran od strane žirija pod uslovima i na način propisan ovim Pravilima. Učesniku koji ne bude dostupan za informisanje o osvojenoj nagradi i načinu preuzimanja nagrade, iz razloga za koje Organizator ne odgovara, odnosno onom učesniku koji ne dostavi Organizatoru blagovremeno, tačne i potpune podatke za potrebe dodele nagrade, i/ili koji ne ispunjava uslove za učestvovanje na Nagradnom konkursu, nagrada neće biti dodeljena. Organizator nema nikakvih daljih obaveza prema ovim učesnicima. 

7.5 Nagrade će biti isporučene putem pošte ili kurirske službe o trošku Organizatora. U slučaju nedodeljivanja dela nagrada zbog nedovoljnog odziva učesnika, neodazivanja učesnika pozivu, usled prekida Nagradnog konkursa, odnosno u drugim slučajevima kada nije moguće uručenje nagrada bez krivice Organizatora, nedodeljene i/ili neuručene nagrade ostaju Organizatoru.

7.6 Po primopredaji nagrada Organizator nema bilo kakvih daljih obaveza prema dobitnicima u vezi sa nagradom. 

8. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

8.1 Podnošenjem prijave na Nagradni konkurs na način opisan ovim pravilima, smatra se da su učesnici pročitali Pravila i da su sa njima saglasni te da na taj način pristaju i daju saglasnost da Organizator može, u svojstvu rukovaoca podataka i u skladu sa ovim Pravilima:
- obrađivati njihove podatke o ličnosti i to: ime, prezime, kontakt telefon, adresu i mesto stanovanja, u svrhu sprovođenja i realizacije Nagradnog konkursa, dodele i uručenja nagrada, kao i radi ispunjenja zakonske obaveze Organizatora shodno Zakonu o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) i drugim propisima, za vreme trajanja ovog Nagradnog konkursa i određeno vreme nakon njegovog okončanja, a najduže u roku od 30 dana od završetka Konkursa;
- obrađivati njihove podatke o ličnosti i to korisničko ime učesnika na Instagram i Facebook platformi, u svrhu objavljivanja dobitnika u komentaru ispod objave Nagradnog konkursa, shodno ovim Pravilima. 

8.2 Pravni osnov ove obrade ličnih podataka je saglasnost učesnika na Nagradnom konkursu, odnosno ispunjenje pravnih obaveza Organizatora. 

8.3 Učesnik je dužan dati istinite, tačne i potpune podatke o svojoj ličnosti. 

8.4 Organizator neće obrađivati podatke o maloletnim licima za potrebe ovog Konkursa. 

8.5 Podnošenjem prijave na Nagradnom konkursu, učesnik potvrđuje da ispunjava uslove za učestvovanje i da je pročitao, razumeo i da prihvata ova Pravila kao i Politiku o zaštiti privatnosti Organizatora Nagradnog konkursa koja je objavljena na internet stranici:
- https://www.imlek.rs/uploads/certificates/documents/yzAMQSfP6E1Idu0r.pdf. 

8.6 Učesnik se može povodom obrade njegovih podataka o ličnosti obratiti Organizatoru korišćenjem dole-navedenih kontakt podataka: 

Adresa: AD Imlek, ulica Industrijsko naselje bb, Padinska Skela, Beograd
Info tel: +381 11 30 50 505 
Centrala: +381 11 37 72 473 
E-mail: info@imlek.rs. 

8.7 Organizator zadržava pravo promene Politike o zaštiti privatnosti, o čemu će učesnici biti obavešteni objavom na internet stranici Organizatora.

8.8 Učesnici imaju, u pogledu svojih ličnih podataka i u skladu sa uslovima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), pravo da zatraže informacije o njihovoj obradi, da zahtevaju da im pristupe, kao i da traže njihovu kopiju, ispravku ili brisanje, ograničenje njihove obrade, kao i, ukoliko je primenljivo, pravo na prigovor i na prekid njihove obrade, kao i pravo na njihov prijem ili prenos u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu. Učesnici imaju pravo na opoziv pristanka na obradu u bilo koje vreme, s tim da opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je na osnovu pristanka vršena pre opoziva. Obrada podataka nakon opoziva nije dozvoljena osim ukoliko za nju postoji drugi pravni osnov. Učesnik ima pravo i da podnese pritužbu Povereniku u slučaju obrade njegovih podataka suprotno važećim propisima.

8.9 Organizator Nagradnog konkursa ne namerava da iznese podatke o ličnosti učesnika, koje prikuplja za potrebe ovog Nagradnog konkursa, u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

8.10 Organizator će čuvati podatke o ličnosti učesnika onoliko vremena koliko je to određeno, Pravilima nagradnog konkursa. Povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka pre završetka Nagradnog konkursa ili pre završetka dodele nagrada obuhvaćenih Nagradnim konkursom, onemogućava dalje učešće na Nagradnom konkursu, odnosno dodelu nagrada, tim učesnicima. 

9. PREKID NAGRADNOG KONKURSA I PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

9.1 Organizator će prekinuti Nagradni konkurs ukoliko u periodu trajanja konkursa nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema učesniku u najvećoj mogućoj meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno. U slučaju nastupanja navedenih okolnosti, Organizator će učesnike obavestiti o prekidu Nagradnog konkursa putem obaveštenja na nekoj od zvaničnih stranica Organizatora: 
https://www.imlek.rs/, 
https://www.instagram.com/flert_caffelatte/ 
https://www.facebook.com/flert.kafica 

9.2 Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na nekoj od zvaničnih stranica Organizatora navedenih u prethodnom stavu.


10. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

10.1 Učesnik koji učestvuje u Nagradnom konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima. Učesnici su dužni da se pridržavaju Pravila ovog Nagradnog konkursa i u slučaju nepoštovanja istih smatraće se isključivo odgovornim i biće diskvalifikovani u daljem postupku. 

10.2 Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih nedostataka u podacima učesnika, nedostacima u prijavama, niti zbog nedostataka koji mogu nastati iz razloga koji ne zavise od Organizatora. 

10.3 Preduzimanje bilo koje radnje koja može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti učestvovanje na Nagradnom konkursu, uključujući korišćenje bilo koje vrste kompjuterskog virusa, koda i sl., zabranjeno je. Takvi postupci mogu dovesti do isključenja učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja onog ko prekrši navedena Pravila.

10.4 Učesnik garantuje da je isključivi imalac prava na delima odnosno komentarima koje objavi u toku i u vezi ovog Konkursa te garantuje da se njihovom objavom ne krše prava trećih lica, odnosno da poseduje sve potrebne saglasnosti i odobrenja za učestvovanje na Nagradnom konkursu i objavu na Nagradnom konkursu, u suprotnom Organizator ne snosi nikakvu odgovornost prema ovog učesniku i/ili trećim licima čija su prava povređena. Učesnik snosi svu odgovornost za sadržaj podataka koji pošalje Organizatoru odnosno sadržaj komentara koje objavi, kao i za posledice njihovog objavljivanja. Učesnik se obavezuje da u slučaju eventualnih zahteva trećih lica prema Organizatoru u vezi prava na objavljenim delima ili komentarima, preduzme sve potrebne radnje i pruži Organizatoru svu potrebnu pomoć radi zaštite od takvih zahteva, kao i da nadoknadi svaku štetu koja usled toga nastane za Organizatora. Učesnik će nadoknaditi Organizatoru štetu koju pretrpi usled povrede autorskih prava, žiga, privatnosti ili druge povrede ličnih ili imovinskih prava učinjene u vezi i povodom ovog Konkursa.

10.5 Organizator ne odgovara za probleme tehničkog karaktera (uključujući, bez ograničenja, nefunkcionisanje Internet konekcije) koji mogu nastati prilikom prijave kao i naknadno tokom ili u vezi sa Nagradnim konkursom. 

10.6 Organizator neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući i stvarnu štetu i izgubljenu dobit) koja nastane kao posledica učestvovanja na Nagradnom konkursu i osvajanja nagrada i/ili korišćenjem nagrade, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

10.7 Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učenik potvrđuje da je upoznat sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog Konkursa ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje kompanija AD IMLEK promoviše, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti itd.

11. KONTAKT ADRESA

11.1 Sva pitanja u vezi sa Konkursom učesnici mogu postaviti Organizatoru pisanim putem na e-mail adresu info@imlek.rs ili na Instagram ili Facebook stranici u okviru privatne poruke ili u javnim komentarima, tokom trajanja Konkursa.

12. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA  

12.1 U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradnog konkursa između Organizatora i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće za rešavanje spora će biti nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

13. STUPANJE NA SNAGU

13.1 Ova Pravila stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo danom objavljivanja.

ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA
 

Poslednje vesti

00 / 00
|
Nazad
|
01 / 02

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Informacije o proizvodu
Proizvod i opis
Pakovanje/SKU
mlečna mast
Rok trajanja i uslovi čuvanja
Transportno pakovanje
Proteini
Ugljeni hidrati
Energetska vrednost
Balans+ jogurt
TTOSO 1kg
1g
25 dana
12 komada
3,2g
5,2g
192kJ/46kcal