Pravila nagradne igre – Kupi Moja Kravica mleko i iPhone 13 nije daleko!

Sadržaj

`На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 18/2020) и Правилникa о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“, бр. 152/2020) као и Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и начину извештавања о резултатима наградне игре („Службени гласник РС“, бр. 152/2020) и Oдлуке генералног директора бр. 631 од 14.07.2022. године, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК, ПАДИНСКА СКЕЛА, са седиштем у улици Индустријско насеље бб, 11213 Падинска Скела, Београд, матични број: 07042701, ПИБ: 100001636, доноси:

П Р А В И Л А

НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА

Купи Моја Кравица млеко и iPhone 13 није далеко!“

Приређивач

Приређивач наградне игре је АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА „ИМЛЕК“, ПАДИНСКА СКЕЛА, са седиштем у улици Индустријско насеље бб, 11213 Падинска Скела, Београд, ПИБ: 100001636, матични број: 07042701 (даље у тексту: „Приређивач“).

Наградна игра се приређује на основу Одлуке генералног директора бр. 631 од 14.07.2021. године о приређивању наградне игре у роби и услугама.

Врста наградне игре

Наградна игра је по врсти наградна игра у роби и услугама.

Званични назив наградне игре

Назив наградне игре је „Купи Моја Кравица млеко и iPhone 13 није далеко!“

Сврха приређивања наградне игре

Наградна игра се приређује у рекламне сврхе у циљу промовисања производа из производног асортимана Приређивача наградне игре.

Услови за учествовање

Право учешћа у наградној игри имају сва пунолетна физичка лица – држављани Републике Србије који имају пребивалиште на територији Републике Србије. Право учешћа у наградној игри немају запослена лица код Приређивача, или било којег другог правног лица које учествује у организовању и спровођењу ове наградне игре (Puzzle agency DOO (Čukarica), GMD SOLUTIONS DOO, DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD и други). Ограничење из овог става односи се и на запослена и ангажована лица у малопродајним објектима Maxi, Mega Maxi, Shop&Go, Tempo и Tempo express.

Право учешћа у наградној игри, такође, немају ни чланови уже породице лица наведених у претходном ставу (родитељи, деца, супружници односно ванбрачни партнери и другa лица која живе са њима на истој адреси).

Приређивач задржава право да изврши мере провере горе наведених чињеница.

Производи на основу којих се стиче право на учествовање у наградној игри

Производи на основу чије куповине лице стиче право учествовања у наградној игри:

Моја Кравица чоколадно млеко 1%мм 250 ml тетрапак

Моја Кравица чоколадно млеко 1%мм 300 ml ПЕТ

Моја Кравица бело чоколадно млеко 1% мм 300ml ПЕТ

Моја Кравица чоколадно млеко чоко&банана 1% мм 250 ml тетрапак

Моја Кравица милк шејк ванила 235 ml тетрапак

Моја Кравица милк шејк јагода 235 ml тетрапак

Моја Кравица милк шејк caramelito 235 ml тетрапак

Моја Кравица милк шејк кекс 235 ml тетрапак

Моја Кравица милк шејк ванила 300 ml ПЕТ

Моја Кравица милк шејк јагода 300 ml ПЕТ

Моја Кравица Д3 млеко 3.2% мм 0.25 l тетрапак

У наградној игри не учествују збирна паковања која садрже два или више, по количини и садржини истих, појединачних паковања горе наведених производа.

Трајање наградне игре

Наградна игра се организује у периоду од 31.08.2022. године од 00.01 часова до 30.09.2022. године до 9.00 часова.

Место приређивања наградне игре

Наградна игра се организује на територији Републике Србије.

Правила за учешће у наградној игри

Потрошач куповином производа, наведених овим правилима, у минималној вредности од 100 динара, у Maxi, Mega Maxi, Shop&Go, Tempo или Тempo Express малопродајним објектима, стиче право на учествовање у наградној игри. По извршеној куповини потрошач добија фискални рачун и нефискални исечак на коме се налази јединствени нумерички код односно контролни број, који се састоји од 14 карактера (у даљем тексту: Код).

Потрошач своју пријаву у наградној игри подноси слањем Кода са нефискалног исечка СМС поруком на четвороцифрени број 4488.

Потрошачи могу слати своје Кодове сваког дана, почев од 31.08.2022. године од 00.01 часова, до 29.09.2022. године, најкасније до 23.59 часова, чиме добијају могућност да постану добитници једне награде из наградног фонда дефинисаног овим правилима.

Потрошач који, у периоду наведеном у претходном ставу, у складу са правилима ове наградне игре, пошаље исправан (валидан) Код са исечка, издатог у малопродајном објекту Maxi, Mega Maxi, Shop&Go, Tempo или Tempo Espress, након извршене куповине производа наведених овим правилима, у минималној вредности од 100 динара, сматра се учесником у наградној игри (даље у тексту: учесник).

Учесник који уредно пошаље Код, ради учествовања у наградној игри, на начин описан овим одредбама, својом радњом прихвата правила наградне игре и гарантује испуњеност услова за учествовање у наградној игри.

Учесник који је послао Код путем СМС поруке добиће повратну СМС поруку о статусу његове пријаве.

Цена стандардне СМС поруке у мрежи оператера износи:

  • за кориснике МТС мреже 3,60 динара,
  • за кориснике Yettel мреже 3,99 динара,
  • за кориснике A1 мреже 3,48 динара,

са урачунатим ПДВ-ом.

Оператери, сходно својој комерцијалној политици, задржавају право на промену цене стандардне СМС поруке која се тарифира за крајњег корисника, те Приређивач не гарантује цене наведене у овим правилима и не може сносити одговорност за евентуалне промене цена од стране горе наведених оператера.

Учесници су дужни да, до дана 21.10.2022. године, чувају фискални рачун којим се доказује куповина производа на основу које се стиче право на учествовање у наградној игри, као и нефискални исечак са Кодом са којим учествују.

Једно лице може слањем СМС порука са једног броја телефона, учествовати у наградној игри највише 50 пута, ако су за то испуњени услови дефинисани правилима ове наградне игре.

Koд са нефискалног исечка може бити искоришћен само једанпут.

Награде и наградни фонд

У наградној игри добитницима наградне игре ће бити додељене робне награде са следећом спецификацијом и вредношћу у динарима:

Тип наградеОписУкупан број наградаПојединачна вредност награде без ПДВ-а (РСД)Укупна

вредност награда без ПДВ-а (РСД)

Укупна

вредност награда са ПДВ-ом (20%)(РСД)

ДневнаApple iPhone 13 128GB Midnight3097,177.252,915,317.503,498,381.00
Укупна вредност наградног фонда3,498,381.00

Укупна вредност наградног фонда износи 3,498,381.00, са укљученим ПДВ-ом.

Добијене награде добитници код Приређивача не могу заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду.

Добитник не може пренети право на награду на трећу особу.

Награде се додељују у виђеном стању.

Број награда је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја предвиђеног овим правилима.

За награде јемчи Приређивач.

Начин и поступак извлачења

Током трајања наградне игре биће додељено укупно 30 награда, и то 1 награда сваког дана.

Извлачење Кодова ради доделе награда биће вршено сваког дана почев од 01.09.2022. године до 30.09.2022. године, у 9.00 часова.

Кодови се извлаче аутоматски, путем посебно дефинисаног софтвера који ће, методом случајног одабра из базе свих правилно послатих Кодова извући добитнике и резервне Кодове.

Случајном методом се извлачи један добитни Код дневно. У исто време се за добитни Код извлаче и по четири резервна Кода, чији се редослед утврђује хронолошки по времену извлачења. Резервни Кодови се извлаче искључиво и једино у циљу уручења свих награда из наградног фонда, а контактирање власника резервних Кодова се врши у случајевима, под условима и на начин предвиђен овим правилима.

Валидни Кодови који су послати у току једног дана, у периоду од 00.01 часова до 23.59 часова, учествују у извлачењу које се врши наредног дана у 9.00 часова и не учествују у даљим извлачењима.

Учесник чији је Код извучен се обавештава СМС поруком на дан извлачења. СМС поруком учесник се обавештава да је његов Код извучен у наградној игри, те да је дужан да се јави на позив контакт центра у року од три радна дана и остави податке неопходне за уручење награде, као и да пошаље доказ о стицању права на учествовање у наградној игри (копију фискалног рачуна и нефискалног исечка са Кодом).

Уколико учесник чији је Код извучен није сачувао фискални рачун и нефискални исечак са Кодом, и/или се не јави у року од три радна дана на позив контакт центра и/или не достави све тачне и потпуне податке ради уручења награде и/или не испуњава друге услове за учествовање и доделу награда, губи право на награду. У том случају награда ће бити додељена власнику резервног Кода у складу са овим правилима.

Сваки Код се води у бази као јединствен број како не би дошло до злоупотребе и поновног слања истог Кода.

Комисија која се састоји од председника и 2 члана, вршиће контролу и пратиће регуларност извлачења. Чланови комисије сачињавају записник о извлачењу и одговорни су за регуларно спровођење наградне игре.

Учесник може бити добитник само једне награде у периоду трајања наградне игре.

Ради спречавања потенцијалних злоупотреба, број телефона са кога је учесник послао Код који је извучен у наградној игри као добитан, програмски ће бити искључен у даљем току наградне игре.

Достављање и преузимање награда

Достављање и преузимање награда ће се извршити по окончању наградне игре, почев од дана 30.09.2022. године, а најкасније до 21.10.2022. године, у складу са овим правилима.

Учесник чији је Код извучен у наградној игри биће позван од стране контакт центра телефоном ради идентификације и договора око преузимања награда. Контакт центар ће учеснике, контактирати најкасније у року од 3 радна дана од тренутка извлачења.

Лице чији је Код извучен као добитан обавезан je да се јави на позив контакт центра и да достави неопходне податке ради уручења награде и то: име, презиме, контакт телефон, адресу и општину пребивалишта, односно адресу становања (уколико је та адреса различита од адресе на којој се налази пребивалиште лица) на којој ће се извршити уручивање награде.

Учесник чији је Код извучен је дужан да пошаље јасно видљиву фотографију фискалног рачуна и нефискалног исечка са добитним Кодом, ради провере валидности Кода.

Лице може послати податке и доказе који су основ за доделу награде на емаил адресу контакт центра: mojakravica@puzzle.rs, или путем Viber или Whats up апликације на број телефона +381 61 210 24 27.

Приређивач, односно лице овлашћено од стране Приређивача, има право да приликом уручења награде затражи фискални рачун са нефискалним исечком на коме се налази добитни Код ради провере.

Приређивач задржава право провере испуњености услова за учествовање и уручење награда, који су предвиђени овим правилима, за све време трајања ове наградне игре као и након њеног окончања све до момента уручења награда добитницима.

Добитником се сматра учесник које испуњава услове за учествовање и доделу награда и који се благовремено јави на позив контакт центра и достави све тачне и потпуне податке ради уручења награде, у складу са овим правилима, а под условом да поседује фискални рачун са исечком на коме се налази Код који је извучен у наградној игри (даље у тексту: добитник).

Уколико се учесник не одазове на позив контакт центра у року од 3 радна дана од дана првог позивања, или не достави у овом року све тачне и потпуне податке и доказе у складу са овим правилима, односно ако се утврди да исти не испуњава услове у складу са овим правилима, или се истом награда не може уручити из разлога који произлазе из ових правила, губи прaво на награду. У том случају, Приређивач неће имати било каквих даљих обавеза према овом учеснику. Приређивач ће у том случају покушати да, под истим условима, изврши уручење награде власнику резервног Кода, у складу са овим правилима.

У случају из претходног става, контакт центар ће контактирати власнике резервних Кодова (хронолошким редом) и то:

Првог следећег радног дана, контакт центар ће позвати број телефона са ког је послат први резервни Код који је извучен уз добитни Код. Уколико се власник првог резервног Кода не одазове истог дана до 17 часова на позив контакт центра, губи право на награду. У том случају, контакт центар ће наредног радног дана контактирати власника другог резервног Кода. Уколико се власник другог резервног Кода не одазове истог дана до 17 часова на позив контакт центра, губи право на награду. Контакт центар ће наредног радног дана контактирати власника трећег резервног Кода. Уколико се ни власник трећег резервног Кода не одазове истог дана до 17 часова на позив контакт центра, такође, губи право на награду. У том случају, контакт центар ће наредног радног дана контактирати власника четвртог резервног Кода, с тим што, уколико се ни власник четвртог резервног Кода не одазове истог дана до 17 часова на позив контакт центра, и губи право на награду.

Приређивач, у горе описаном случају, као и у свим другим случајевима када се награда не може уручити и/или када се губи право на награду сходно овим правилима, неће имати било каквих даљих обавеза према овим учесницима и задржава награду у свом власништву.

Добитницима ће награде бити уручене на адреси коју су дали контакт центру, а у договорено време.

Приликом уручења награде добитник је дужан да попуни образац изјаве којом се потврђује да је добитник преузео награду. Образац изјаве се потписује својеручно и попуњава следећим подацима добитника: име и презиме, ЈМБГ, адреса и општина пребивалишта, добитни Код, и датум преузимања награде. Добитник је дужан да приликом преузимања награде, поред попуњене изјаве да на увид личну карту, ради идентификације.

Добитницима са пребивалиштем на територији АП Косово и Метохија, награде ће бити уручене у регионалном центру задуженом за дистрибуцију награда на територији града Ниша, а према договору са контакт центром.

Награде ће бити уручене свим добитницима најкасније до 21.10.2022. године.

Уколико се добитник награде не одазове позиву Приређивача да прими награду или ако не буде присутан на адреси у договорено време ради уручења награде или ако награда не буде уручена кривицом добитника најкасније до 21.10.2022. године, сматраће се да је добитник одбио да прими награду и он је више не може потраживати од Приређивача. У том случају, награда остаје у својини Приређивача.

Осим добитника лично, награду може преузети и лице које добитник на то овласти специјалним пуномоћjем на којем је потпис добитника оверен од стране надлежног државног органа. Лица која су у име добитника овлашћена за преузимање награде ће поред потписивања изјаве, бити у обавези да предају на увид пуномоћје оверено од стране надлежног органа и личну карту.

Осим трошкова испоруке на адресу коју је Добитник оставио контакт центру, Приређивач не сноси никакве друге трошкове у вези са преузимањем награда, нити сноси одговорност за било које сметње које би онемогућиле добитника да преузме или користи награду, а које нису последица његовог намерног поступања.

По примопредаји награда Приређивач нема било каквих даљих обавеза према добитницима у вези са наградом.

Порези

Добитници награда немају обавезу плаћања било којих пореза, такси нити других терета у вези са наградама.

Сви порези у складу са законима Републике Србије падају на терет Приређивача.

Малолетна и пословно неспособна лица

Малолетно лице не може учествовати у наградној игри.

Лице може учествовати у наградној игри у границама своје способности. Лице лишено пословне способности заступа законски заступник у складу са важећим прописима. Законски заступник је овлашћен и дужан да предузима радње у име и за рачун лица лишеног пословне способности за потребе учествовања у наградној игри и ради верификације добитка и уручења награда.

Одобрење за обраду личних података

Слањем Кода ради учествовања у наградној игри на начин описан овим правилима, сматра се да су учесници прочитали правила наградне игре и да су са њима сагласни, те да на тај начин пристају и дају сагласност да Приређивач може, у својству руковаоца података и у складу са овим правилима, обрађивати њихове податке о личности, односно прикупљати и користити за време трајања ове наградне игре и одређено време након њеног окончања, и то у сврху предвиђену овим правилима. Правни основ ове обраде личних података је сагласност учесника у наградној игри, односно испуњење правних обавеза Приређивача.

Лице, у складу са условима ове наградне игре доставља Приређивачу следеће податке о личности: име, презиме, ЈМБГ, контакт телефон, адресу и општину пребивалишта као и адресу стана када је та адреса различита од адресе пребивалишта. Учесник пристаје и даје своју сагласност да се његови лични подаци обрађују и користе у сврху спровођења наградне игре, додељивања и уручења награде у наградној игри, измирења пореских обавеза као и у сврху извештавања о резултатима наградне игре и вођења базе података о лицима која су остварила добитак сходно одредбама Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и начину извештавања о резултатима наградне игре (,,Сл. гласник РС“ бр. 152/2020) и Правилника о начину вођења базе података о лицима која су остварила добитак код приређивача игара на срећу (,,Сл. гласник РС“ бр. 152/2020). Учесник пристаје да га Приређивач контактира користећи његове личне податке (контакт телефон) у сврху информисања о наградној игри, провере валидности и услова за учествовање у наградној игри и уручења награда те да објави његов број телефона са сакривене последње три цифре за потребе обавештавања учесника о резултатима извлачења.

Учесник је дужан дати истините, тачне и потпуне податке о својој личности.

Слањем Кода у наградној игри, учесник потврђује да испуњава услове за учествовање, те да је прочитао, разумео и да прихвата ова правила и Политику о заштити приватности Приређивача наградне игре која је објављена на интернет страници:

Учесник се може обратити Приређивачу поводом обраде његових података о личности коришћењем података:

Адреса: АД ИМЛЕК, улица Индустријско насеље бб, Падинска Скела, Београд

Инфо тел: +381 11 30 50 505

Централа: +381 11 37 72 473

Е-маил: info@imlek.rs.

Приређивач задржава право промене Политике о заштити приватности, о чему ће учесници бити обавештени објавом на интернет страници Приређивача.

Учесници имају, у погледу својих личних података и у складу са условима предвиђеним Законом о заштити података о личности (,,Сл. гласник РС“ бр. 87/2018), право да затраже информације о њиховој обради, да захтевају да им приступе, као и да траже њихову копију, исправку или брисање, ограничење њихове обраде, као и, уколико је примењиво, право на приговор и на прекид њихове обраде, као и право на њихов пријем или пренос у структурираном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом формату. Учесници имају право на опозив пристанка на обраду у било које време, с тим да опозив пристанка не утиче на законитост обраде која је на основу пристанка вршена пре опозива. Обрада података након опозива није дозвољена осим уколико за њу постоји други правни основ. Учесник има право и да поднесе притужбу Поверенику у случају обраде његових података супротно важећим прописима.

Приређивач неће обрађивати податке о малолетним лицима за потребе ове наградне игре.

Приступ подацима о личности учесника односно добитника наградне игре имаће: PUZZLE AGENCY DOO BEOGRAD (ČUKARICA), са седиштем на адреси Београд, Виноградски венац 12, МБ: 20397993, ПИБ: 105503853, и GMD SOLUTIONS DOO, са седиштем на адреси Београд, Шуматовачка 40, МБ: 21348848 ПИБ: 110426993, као лица ангажована од стране Приређивача за потребе организовања и спровођења наградне игре као и доделе награда у складу са овим правилима (даље у тексту: Обрађивачи). Обрађивачи ће податке о личности обрађивати само и искључиво ради остварења наведене сврхе и у складу са инструкцијама Приређивача.

Приређивач ће доставити податке о личности добитника Управи за игре на срећу у сврху извештавања о резултатима наградне игре у складу са важећим прописима о играма на срећу и законом којим је уређена заштита података о личности.

Приређивач наградне игре не намерава да изнесе податке о личности учесника односно добитника у другу државу или међународну организацију.

Приређивач ће чувати податке о личности онолико времена колико је, сходно одредбама ових правила, потребно за спровођење наградне игре и за доделу њиме предвиђених награда, односно дуже сходно законским обавезама Приређивача наградне игре а најдуже 10 година по истеку календарске године у којој је спроведена наградна игра.

Опозив пристанка за обраду личних података пре завршетка наградне игре или пре завршетка доделе награда обухваћених наградном игром онемогућава даље учешће у наградној игри, односно доделу награда тим учесницима.

Достава резултата

Приређивач ће надлежном органу доставити извештај о резултатима наградне игре у року и на начин предвиђен Законом о играма на срећу („Службени гласник РС“ бр. 18/2020) и подзаконским прописима.

Прекид наградне игре

Наградна игра може бити прекинута у случају више силе, укључујући и немогућност Приређивача да заврши игру из разлога које није могао спречити, отклонити или избећи, у ком случају се ослобађа свих обавеза насталих према учеснику у највећој могућој мери у којој је то законом дозвољено. Посебно, Приређивач ће имати право да прекине наградну игру у случају увођења ванредног стања или мера које спречавају, онемогућавају или отежавају спровођење наградне игре у складу са овим правилима, а које се уводе ради спречавања, појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 изазвене вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

У случају прекида наградне игре, Приређивач ће обавестити учеснике о прекиду игре, разлозима за прекид игре и датуму прекида игре огласом у дневном листу „Вечерње новости“.

Приређивач не одговара за било какву штету која може настати услед прекида наградне игре у смислу овог члана.

Надлежност у случају спора

У случају спора између Приређивача и учесника односно добитника наградне игре, надлежан је стварно надлежан суд у Београду.

Објављивање правила наградне игре, добитника и контакт

Правила наградне игре, биће објављена најкасније 8 дана пре отпочињања наградне игре, у дневном листу „Вечерње новости“ као средству јавног информисања које се дистрибуира на подручју целе Републике Србије, као и на веб страници www.imlek.rs.

Правила наградне игре биће депонована код Приређивача.

Приређивач ће се у току трајања наградне игре старати о редовном и благовременом информисању учесника о наградној игри путем средстава електронске комуникације у складу са важећим прописима и овим правилима.

Добитни Кодови наградне игре и припадајући бројеви телефона са сакривене последње три цифре, биће објављивани сваког радног дана извлачења на веб страници www.imlek.rs. Кодови извучени у петак, суботу и недељу биће објављени на веб страници у понедељак. Финалан списак извучених добитних Кодова и припадајућих бројева телефона са скривене последње три цифре са списком награда и фондом добитака, биће објављен најкасније дана 21.10.2022. године.

Приређивач ће у року од 30 дана по окончању наградне игре обавестити Министарство финансија, Управу за игре на срећу о резултетима наградне игре.

Све информације о наградној игри заинтересовани могу добити позивом телефонског броја контакт центра +381 61 210 24 27, сваким радним даном (понедељак – петак) од 9.00 до 21.00 од 31.08.2022. године до 29.09.2022. године, а од 30.09.2022. године до 21.10.2022. године сваким радним даном од 9.00 до 17.00.

Обавезујућа правила

Сви учесници су обавезани правилима наградне игре која ће бити објављена у дневном листу „Вечерње новости“, као и на веб страници www.imlek.rs.

Учесници прихватaју ова правила учествовањем у наградној игри.

Права, обавезе и одговорности

Учесник који учествује у наградној игри прихвата права и обавезе утврђене овим правилима. Учесници су дужни да се придржавају правила ове наградне игре и у случају непоштовања истих сматраће се искључиво одговорним и биће дисквалификовани у даљем поступку доделе награда.

Уколико учесник учествује у наградној игри на начин који је супротан овим правилима, Приређивач има право да таквом кориснику привремено или трајно онемогући слање Кодова и учествовање у наградној игри.

Приређивач не сноси одговорност у случају било каквих недостатака у подацима учесника, грешака до којих може доћи приликом слања Кодова, нити због недостатака који могу настати из разлога који не зависе од Приређивача.

Преузимање било које радње која може ометати, онемогућити, нанети штету или злоупотребити учествовање у наградној игри је забрањено. Такви поступци могу довести до искључења учесника из даљег такмичења и/или забрану учествовања оног ко прекрши наведена правила.

Учесник гарантује да неће кршити права трећих лица, као и да поседује све потребне сагласности и одобрења за учествовање у наградној игри.

Учесник сноси сву одговорност за садржај података који пошаље Приређивачу, као и за последице њихове обраде.

Приређивач не одговара за проблеме техничког караткера, који могу настати приликом слања Кодова као и накнадно током или у вези са наградном игром, као што је обустава рада или сметње код телефонских и интернет оператера.

Приређивач неће сносити одговорност за материјалну или нематеријалну штету која настане као последица учествовања у наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.

Ступање на снагу

Ова правила ступају на снагу добијањем сагласности министра финансија.

У Београду, дана 15.07.2022. године За Приређивача:

__________________

Бојан Радун, генерални директор

Podelite ovaj tekst:
Scroll to Top

Koristimo kolačiće za upravljanje korisničkim iskustvom, prikazivanje personalizovanog sadržaja i postizanje poslovnih ciljeva kompanije Imlek.